The Sparrow and the Pippal

$9.99

The Sparrow and the Pippal (#1)

ਚਿੜੀ ਤੇ ਪਿੱਪਲ਼

18 pages | 7” x 7” | Laminated Board
Punjabi, English & Transliteration
ISBN: 978-0-9887101-0-8
*** Available for purchase in sets only. Please see the categories below. ***

A hungry little sparrow finds a seed but loses it in a Pippal tree who does not want to return it. Determined, the sparrow uses her wits, and after several failed attempts, ultimately retrieves her seed. This fun fable teaches a valuable lesson in persistence and patience.

ਭੁੱਖੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪਿੱਪਲ਼ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਖੋੜ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿਆਣੀ ਚਿੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਪਰਚਾਉਂਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਗਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Out of stock