The Lamb and the Dhol

$9.99

The Lamb and the Dhol (#3)

ਲੇਲਾ ਤੇ ਢੋਲ

20 pages | 7” x 7” | Laminated Board
Punjabi, English & Transliteration
ISBN: 978-0-9887101-2-2
*** Available for purchase in sets only. Please see the categories below. ***

A little lamb passes through the jungle to visit his grandmother. The jungle is full of wild animals who want to gobble him up, but the lamb outsmarts them all. A lesson in bravery and smarts was never so much fun.

ਨਿੱਕਾ-ਜਿਹਾ ਲੇਲਾ ਅਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੱਸਦਿਆਂ-ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Out of stock