The Sparrow and the Crow

$9.99

The Sparrow and the Crow (#2)

ਚਿੜੀ ਤੇ ਕਾਂ

18 pages | 7” x 7” | Laminated Board
Punjabi, English & Transliteration
ISBN: 978-0-9887101-1-5
*** Available for purchase in sets only. Please see the categories below. ***

A sweet sparrow works hard to grow her food. A crafty, lazy crow tries to cheat his way out. Under a Bohar tree, this tale with a message of honesty and hard work connects the little ones to the land of Punjab.

ਪਿਆਰੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਆਲ਼ਸੀ ਕਾਂ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿੜੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲਾਕ ਕਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Out of stock